<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=288562746756908&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Skip to content

Vastuullisuus on yhtiömme kilpailuetu

Olemme luotettava ja eettinen toimija

REDU Edu Oy on sitoutunut vahvasti sosiaaliseen, ympäristölliseen ja taloudelliseen vastuullisuuteen, mikä tekee meistä luotettavan ja eettisen toimijan.

Ympäristövastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme: pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta työ- ja koulutusmatkoista kierrätykseen ja energiatehokkuuteen.

Sosiaalinen vastuullisuus tarkoittaa meille ihmisoikeuksien ja tasa-arvon kunnioittamista, työntekijöiden ja asiakkaiden hyvinvoinnin tukemista sekä yhteiskunnallisen merkityksen korostamista.

Yhtiö sitoutuu vahvasti myös taloudelliseen vastuullisuuteen. Meille tämä tarkoittaa sitä, että noudatamme kaikessa toiminnassamme tiettyjä hyväksi havaittuja käytäntöjä ja läpinäkyvyyden periaatteita.

Näiden arvojen ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme ja sidosryhmillemme läpinäkyvää ja kestävää toimintaa, joka vahvistaa kilpailukykyämme jatkuvasti muuttuvassa maailmassa.

Sosiaalinen vastuullisuus

Vahvaa osaamista ja läpinäkyvää toimintaa

Olemme monimuotoinen yritys, monikulttuurinen kouluttaja, valmentaja ja työnantaja. Ihmislähtöisyys merkitsee meille yhtiössä ihmisen tilanteen kokonaisvaltaista huomioimista ja hänen tarpeisiinsa vastaamista – neuvontaa, ohjausta ja kouluttamista. Palvelujärjestelmässä asiakkaamme kannalta oleellista ei ole, mikä taho palvelun tuottaa, vaan se, että palvelu on tarpeeseen nähden oikea ja vaikuttava. Yhteisöllisyys yhtiössämme muodostuu vuorovaikutuksesta, yhdessä olemisesta ja tekemisestä, henkilökohtaisesti merkittävistä suhteista, luottamuksesta ja yhteenkuuluvuudesta.

Sosvastuulllisuus1

Kunnioitamme kaikessa toiminnassamme ihmisoikeuksia ja kulttuurista vastuuta. Ihmisoikeudet, yhteiset arvot ja pelisäännöt, työyhteisö ja kokonaisvaltainen työhyvinvointi, työturvallisuus sekä työntekijöiden vahva osaaminen ja osaamisen kehittäminen ovat yhtiömme sosiaalisen vastuullisuuden taustalla. Noudatamme toiminnassamme eettisiä ja kestäviä toimintaperiaatteita. Kohtelemme asiakkaitamme ja työntekijöitämme tasa-arvoisesti ja erilaisuutta kunnioittaen. Toiminnassamme on keskeistä kulttuurien integroituminen sekä kulttuuri-identiteettien tunnistaminen ja vahvistaminen.

Yhtiössämme edistetään työntekijöiden hyvinvointia monin eri tavoin. Tarjoamme joustavat työajat ja hybridityöskentelymahdollisuuden, mahdollisuuden jatkuvaan kouluttautumiseen ja osaamisen hyödyntämiseen sekä osaamisen kehittämiseen. Toteutamme säännölliset työtyytyväisyyskyselyt sekä tavoite- ja kehityskeskustelut, joiden perustella teemme jatkuvaa kehittämis- ja parantamistyötä.  Huomioimme merkkipäivät, tarjoamme liikunta- ja kulttuuriedun Epassilla sekä työsuhdepolkupyöräedulla. Tarjoamme ergonomiset työskentelyvälineet sekä työterveyshuollon kattavat palvelut. Lisäksi meillä on käytössä sähköinen työajanseuranta ja perehdytysohjelma.

Noudatamme omistajaorganisaatiomme REDU-konsernin henkilöstösuunnitelmaa, osaamis- ja koulutussuunnitelmaa, joka sisältää tasa-arvosuunnitelman ja yhdenvertaisuussuunnitelman, sekä turvallisuussuunnitelmaa. Opiskelijamme noudattavat REDUn järjestyssääntöjä. Yhtiön hallituksessa ja REDU-konsernin johtoryhmässä, johon yhtiö kuuluu, on edustajina eri ikäisiä naisia ja miehiä. Toimintamme yhtiöllä on asiakkaisiin ja sidosryhmiin päin avointa ja läpinäkyvää. Pidämme kiinni kunnioittavasta yhteistyöstä kumppaneidemme kanssa. Tuemme myös lasten ja nuorten liikkumista ja harrastustoimintaa yhteistyössä paikallisten urheiluseurojen ja yhdistysten kanssa.

Yhtiöllämme on henkilöstön kanssa yhdessä laaditut pelisäännöt, joita kaikki ovat sitoutuneet noudattamaan ja joista pidämme kiinni. Pelisääntöjä sitoutuvat noudattamaan myös meillä opiskelevat opiskelijat. Yhtiöllä on lisäksi paljon auki kirjoittamattomia sääntöjä, jotka nousevat sosiaalisesta vastuullisuudesta. Yhtiöllä saamme tukea ja apua toisiltamme ja saamme aina kysyä matalalla kynnyksellä. Kuuntelemme, kuulemme ja pyrimme kuuntelemaan toisiamme vielä enemmän. Auttaminen on yksi tärkeistä periaatteistamme – autetaan toisiamme enemmän. Huumorin käyttäminen on tärkeää, mutta harkittua. Hyvä työkäytös! Opitaan tuntemaan toisemme ja opimme toisiltamme ja asiakkailtamme joka päivä. Oman työn johtaminen, joustavuus, työn järkevä suunnittelu ja sujuva työajan käyttö yhtiöllä takaa sujuvan toiminnan. Huolehditaan omasta ja toistemme jaksamisesta ja yhteisöstä kuin omasta taloudesta.

Yhteiskunnallinen yritys ja kumppanuuksien rakentaja

Olemme yhteiskunnallinen yritys, työskentelymme on yhteiskunnallisesti merkittävää. Toteutamme liiketoimintaamme tärkeiden yhteiskunnallisten päämäärien vuoksi. Koulutukset, ohjauspalvelut ja valmennukset ovat laadukkaita, asiakaslähtöisiä ja luotettavia. Hankimme koulutuksia, ohjauspalveluita ja valmennuksia yhteiskunnalliseen tarpeeseen. Koulutamme ja valmennamme asiakkaita pääsemään yhteiskunnan täysimääräisiksi jäseniksi, jatkokouluttautumaan ja työllistymään aloille, joissa on työvoimatarve. Asiakkaan tukena kouluttautumisessa ja työllistymisessä meillä on jatkuva ohjaus ja yksilöllisen tarpeen mukaan toteutetut osaamisen kehittämisen polut. Oma esimerkki on tärkeää työskennellessämme asiakkaidemme kanssa.

talvastuullisuus2-2Yhteisöllisyys tukee asiakkaidemme sosiaalistumista ryhmään ja ympäristöön sekä valmentaa vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Tuemme sosiaalista osallisuutta mm. kielitaidon kehittäminen, vierailut, tutustumiset, tapahtumat, työpaikkakäynnit, tuki arjen hallinnassa. Aikuisopiskelijoillamme on monipuolisia taitoja ja monipuolista osaamista. Henkilökuntamme tukee opiskelijoita kehittämään ja syventämään näitä kykyjä. Asiakkaan palveluun hakeutumisen vaihe alkukartoituksineen ja HOKS:neen toteutetaan aina yksilö- tai yritysasiakkaan palveluprosessina. Alkukartoituksen ja HOKS:n perusteella asiakkaalle laaditaan yksilöllinen oikea-aikainen palvelu ja jatkosuunnitelma.

Aikuisilla asiakkailla voi olla eri syistä johtuvia tuen tarpeita ja oppimiseen liittyviä haasteita. Meille haasteet oppimisessa ovat normaali ja hyväksyttävä asia. Niiden perusteella emme leimaa tai karsi ketään osaamisen kehittämisen palveluistamme, mm. koulutukseen pääsy on tasa-arvoista. Mahdolliset haasteet tunnistetaan heti palvelun alussa, näin voidaan yhteistyössä kouluttajien ja ohjauksen asiantuntijoiden kanssa suunnitella tarvittavat tukitoimet. Tuen tarkoituksena on suorittaa opintoja, siirtyä jatko-opintoihin tai työelämään tuetusti ja työllistyä haasteista huolimatta.

Olemme työelämän kehittäjäkumppanina työelämän tarpeiden kartoittaja, mahdollisuuksien markkinoija, suunnittelija, osaamisen kehittäjä ja arvioija sekä kumppanuuksien rakentaja. Suunnittelemme ja toteutamme ratkaisukeskeisiä osaamisen kehittämisen palveluja sekä kehitämme palvelujamme monialaisesti yhteistyössä työelämän toimijoiden kanssa. Henkilökuntamme tuntee hyvin alueen työelämän. Meillä on taito luoda työelämäkontakteja sekä toimia eri yhteyksissä esiin tulevien työelämän tarpeiden tunnustelijana. Tuemme omalta osaltamme työelämän kehittämis- ja palvelutehtävää.

Hyvä asiakastyytyväisyys ja joustava yhteistyö

Asiakastyytyväisyytemme on hyvä. Työvoimakoulutuksien OPAL-palautteiden keskiarvo on (4,2). Hakijasta tekijäksi valmennuksissa kuntakokeilun puolella 3 kk palvelun päättymisen jälkeen asiakkaan aktivointiaste on 63%, TE-palveluiden puolella vastaava aktivointiaste on 35,7%. Tämä on erittäin hyvä tulos, palvelulla ollaan onnistuttu aktivoimaan asiakkaita yhteiskuntaan. Palvelun palautteen keskiarvo (4,5), 96% asiakkaista on kokeneet palvelun hyödyllisenä. Avaimet käteen valmennuksissa kuntakokeilun puolella 3 kk palvelun päättymisen jälkeen asiakkaan aktivointiaste on 13,5%, TE-palveluiden puolella vastaava aktivointiaste on 39%. Valmennuksen toteutusta arvioitiin asteikolla 1-5, asiakaspalautteessa 18% antoi arvosanaksi (3), 17% arvosanaksi (4) ja 65% arvosanaksi (5), 98% asiakkaista suosittelee valmennusta muille.

Lisäksi olemme saaneet avointa palautetta joustavasta yhteistyöstä, luotettavuudesta, asiantuntevasta palvelusta, helposti lähestyttävästä asiantuntija-avusta sekä positiivisesta ja kannustavasta koulutuksesta ja valmennuksesta. Yrittäjien yhteydenotot yhtiön asiantuntijoiden suuntaan tarkoittavat, että yrittäjät luottavat asiantuntijoihimme ja ammattiosaamiseemme. Asiakasymmärrys luodaan hyvän vuorovaikutuksen kautta, johon kuuluvat keskustelu, kuunteleminen, asiakkaan tarpeisiin vastaaminen, laadukas palvelu ja lupauksien pitäminen ”se mikä luvataan asiakkaalle – se pidetään”. Asiakasymmärryksen kautta pystymme tarjoamaan yhä laadukkaampia ja työelämälähtöisempiä koulutuksia, valmennuksia ja muita osaamisen kehittämisen palveluja.

Kehitämme palvelujamme ja omaa työtämme saamamme palautteen avulla. Asiakkaiden antama palaute on meille kehittämisen työväline. Keräämme asiakkailta ja yhteistyökumppaneiltamme palautetta ja suhtaudumme palautteeseen arvostaen. Yhteistyön sujumisen kannalta on tärkeää, että saatu palaute johtaa myös toimenpiteisiin. Tiedotuksessamme ja markkinoinnissamme on aina kyse uskottavuudesta. Pidämme lupauksemme, myös markkinoinnissa. Meillä yksi hyvä markkinoinnin keino on hyvin tehty työ, asiantuntijuutemme ja asiakkaiden tarpeita vastaavien palveluiden toteuttaminen.

Ympäristövastuullisuus

REDU Edu Oy on sitoutunut ympäristövastuullisuuteen. Me pyrimme vähentämään ympäristökuormitusta monin eri tavoin.

Yhtiömme on tunnistanut useita ympäristökuormitukseen liittyviä tekijöitä, kuten esimerkiksi työ- ja koulutusmatkat, tulosteet, kertakäyttöastioiden käyttö, vedenkulutus toimistossa, työvaatteiden hankinta ja pesu, koulutustilojen lämmitys ja valaistus, tyhjät työhuoneet ja kierrätyksen huomioiminen.

REDU Edu Oy:n eri koulutusaloilla, kuten rakennusalalla, kone- ja metallialalla, elintarvikealalla, metsäalalla, työelämävalmennuksessa, korttikoulutuksissa ja kotokoulutuksessa, on omat erityiset ympäristövastuullisuuden painopistealueensa.

Metsäalan opiskelija simulaattorin ääressä.

Näitä ovat esimerkiksi kierrätysmateriaalien hyödyntäminen koulutuksissa, materiaalihankintojen järkeistäminen sekä kunnossapidon ja huoltosuunnitelmien laatiminen omille laitteille. Lisäksi lähituotannon huomioiminen hankinnoissa, luomutuotteiden käyttö, ekologisuuden huomioiminen yleisesti ja kierrätyksen huomioiminen ovat tärkeitä ympäristövastuullisuuden kannalta.

Henkilöstömme on sitoutunut ympäristöasioiden huomioimiseen omassa työssään. He pitävät huolta tavaroista ja kulutuksesta, sammuttavat valot, pyöräilevät mahdollisuuksien mukaan töihin, käyttävät työssään vähäpäästöisiä autoja, tekevät ympäristöystävällisiä hankintoja ja vähentävät tarpeetonta tulostamista sekä huomioivat megatrendit, kuten uusiutuvan energian koulutukset.

Muita ympäristökuormituksen vähentämiseen liittyviä keinoja ovat yhteiskyytien järjestäminen, etätyön ja etäopetuksen mahdollistaminen sekä sähköpyöräedun tarjoaminen työntekijöille.

REDU Edu Oy kouluttaa Vihreän siirtymän asiantuntijoita yrityksiin ja aurinkopaneeliasentajia kasvavaan uusiutuvan energian tarpeeseen. Yhtiömme on kehittänyt myös vastuullisuuskoulutuksen kaivosalalle, mikä osoittaa yrityksen sitoutumisen ympäristövastuullisuuteen ja sen integroimisen osaksi koulutustoimintaa.

Lisäksi REDU Edu varmistaa, että ympäristöasiat huomioidaan kaikissa koulutuksissa ja valmennuksissa mahdollisuuksien mukaan.

Yhtiömme on valmis ottamaan vastuun ympäristöstä ja tekemään tarvittavia toimenpiteitä oman ympäristökuormituksen vähentämiseksi.

Taloudellinen vastuullisuus

REDU Edu Oy sitoutuu kaikessa toiminnassaan vahvasti myös taloudelliseen vastuullisuuteen. Meille tämä tarkoittaa sitä, että noudatamme kaikessa toiminnassamme tiettyjä hyväksi havaittuja käytäntöjä ja läpinäkyvyyden periaatteita.

Pyrimme aina hinnoittelemaan tuotteidemme ja palveluidemme hinnat oikeudenmukaisesti ja kilpailukykyisesti. Pyrimme varmistamaan, että asiakkaamme saavat laadukkaan ja parhaan mahdollisen arvon investoinnistaan. Valitsemme huolellisesti yhteistyökumppanimme ja näin varmistamme, että he noudattavat samoja vastuullisuuden periaatteita kuin me. Pyrimme aina tekemään vastuullisia hankintoja. Käytännössä tämä tarkoittaa eettisesti ja kestävästi tuotettujen materiaalien ja palveluiden käyttöä.

Pidämme REDU Edu Oy:n taloudesta huolta samalla tarkkuudella ja vastuullisuudella kuin omasta henkilökohtaisesta taloudestamme. Pitkäjänteisellä talouden suunnittelulla luomme pohjan vakaalle tielle kohti menestyksellistä tulevaisuutta. Käytämme rullaavaa ennustejärjestelmää taloudellisen tilanteemme jatkuvaan seuraamiseen ja ennakoimiseen. Tämä mahdollistaa nopean reagoinnin muuttuviin olosuhteisiin ja varmistaa yhtiön taloudellisen tasapainon.

Pyrimme aina toimimaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ilman, että laadusta tingitään. Tällä tavoin voimme tarjota asiakkaillemme parhaan mahdollisen hinta-laatusuhteen. Esimerkiksi meillä on samanaikaisesti useita pitkiä työvoimakoulutuksia, joihin sisältyy erilaisia korttikoulutuksia, kuten työturvakortti- ja hätäensiapukoulutukset. Sen sijaan, että järjestäisimme jokaiselle ryhmälle erilliset koulutukset, yhdistämme lukujärjestyksiä niin, että voimme pitää ryhmille yhteisiä korttikoulutuksia. Tämä käytäntö vähentää päällekkäisyyksiä ja tehostaa toimintaa. Samalla se säästää aikaa ja resursseja, tarjoten asiakkaalle kattavan ja parhaan mahdollisen koulutuskokonaisuuden.

”Teemme yhdessä”
”Toimimme vastuullisesti”

Yhteistyö ja osaamisen jakaminen ovat keskeisiä arvojamme. Hyödynnämme koko henkilöstömme asiantuntemusta varmistaaksemme, että jokainen projekti suoritetaan ammattitaidolla ja laadukkaasti. Olosuhteista riippumatta takaamme korkealaatuisen koulutuksen kaikissa tilanteissa. Haluamme sitoutua ja olla osa asiakkaidemme menestystä tarjoamalla erinomaista palvelua. Pyrimme myös tukemaan asiakkaitamme koulutuksen eri vaiheissa.

REDU Edu Oy:lle taloudellinen vastuullisuus tarkoittaa siis kokonaisvaltaista ja eettisesti kestävää toimintaa, joka hyödyttää niin asiakkaitamme, yhteistyökumppaneitamme kuin yhteiskuntaa laajemminkin. Näin varmistamme pitkäjänteisen menestyksen ja vastuullisen kasvun.

Heräsikö kysyttävää! Ota yhteyttä!

 

Eija_Pahtakari

Eija Pahtakari

koulutuskoordinaattori
eija.pahtakari@redu.fi
040 352 1440